9 December 2021  |   बिहिबार, मंसिर २३, २०७८

पहिराको जोखिममा बस्ती

मिसनटुडे संवाददाता
प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ ३०, २०७८  

स्याङ्जा, जेठ (रासस) : गल्याङ नगरपालिका—३ लल्याङमा रहेको बस्ती पहिराका जोखिममा परेको छ । भार्लेको ठूूलो पहिराको नामले चिनिने सो पहिराका कारण वर्षायामको शुरुआत भएसँगै यस क्षेत्रमा वसोवास गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका हुन् । करीब एक सय घरधुरी रहेको सो क्षेत्रमा पहिरो बस्ती नजिक पुगेपछि स्थानीय बासिन्दामा त्रास छाएको हो ।

£ofKr] lxp+bdf emg]{ klx/f] . /fd]5fksf] dGynL gu/kflnsfdf kg]{ pQm klx/f] @)!* ;fn b]lv hfg yfn]sf] xf] . of] klx/f]sf sf/0f ;fn’sf] u}x|fyf]sdf &) kl/jf/ j;fO{ ;/]sf 5g eg] cem} bh{gf} hf]lvddf j;f]jf; ub}{ cfPsf 5g . klx/f]n] emf/]sf] 9’+ufdf6f]n] k’l/bf /0fhf]/ vf]nf cf;kf;sf ;of}+ /f]kgL v]ltof]Uo hldg au/ jg]sf] 5 .
tl:j/ M 6Lsfk|;fb

पहिरो गएको डाँडाको माथि समथर भूूभाग र उब्जाउपूर्ण जमीनका साथै आँधीखोलाको पानीले सिँचाइको समेत सुविधा भएकाले स्थानीय बासिन्दाले मौसमअनुसारको खेती लगाएर हराभरा बनाएका छन् । यहाँको जमीन धसिदै पहिरो बस्ती नजिकै आएकाले अहिले गाउँले समस्यामा परेका हुन् । स्थानीय युुवा छविलाल भट्टराईले पहिरालाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके जोखिमपूर्ण अवस्था आउन सक्ने बताउनुभयो ।

विभिन्न समयमा पहिरो रोकथाम र संरक्षणका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएता पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । बस्तीको दुुवैतिरबाट खोलाले घेरेको र सो क्षेत्रको भूवनोट कमजोर रहेकाले बस्तीभन्दा धेरै तलबाट वरिपरिको पूरै जमीन धस्केको र ठाउँठाउँमा पहिरो निरन्तर गएकाले बस्ती थप जोखिममा परेको हो ।

पहिराका कारण बस्तीको वरिपरि रहेका खेतहरूमा समेत ठूलाठूूला धाँजा फाटेको स्थानीय नेत्रप्रसाद अर्यालले बताउनुुभयो । सो क्षेत्रको जमीन अत्यन्त कमजोर माटाले बनेको र यस क्षेत्रमा चलायमान माटो रहेकाले वस्तीका साथै आँधीखोला जलविद्युुत् गृहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ ३०, २०७८     4:26:41 PM  |